Trading 212 portfolio update Nov 6

Trading 212 portfolio update Nov 6