Trading 212 portfolio update Nov 16

trading 212 portfolio